Om Idyllen

Förskolan Idyllen i Haraker bjuder på en förskolemiljö som är svår att överträffa. En idealisk gruppstorlek och gott om fysiskt utrymme såväl inne som ute. På gården är kossorna i sin hage våra närmaste grannar och inomhus finns det svängrum för alla och en pedagogisk miljö som är både lekfull och utmanande.
Rektor, förskollärare och barnskötare ansvarar, leder och utför arbetet efter läroplanens mål och riktlinjer. Vårdnadshavarna och barnen är mycket nöjda med den verksamhet vi har och blir samtidigt utmärkta ambassadörer för nya intresserade.

Vår barnsyn
Barn är kompetenta och nyfikna, lär sig hela tiden och i alla situationer. Förskolans uppdrag är att vara meningsskapande för barnen där vi utgår ifrån en barnsyn som bygger på: 
Jag kan – tilltro till sig själv
Jag vill – nyfikenhet 
Jag vågar – vill utmanas 
“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” Lpfö18 

Inskolning
Vår inskolningsmodell bygger på ett aktivt deltagande i en så kallad föräldraaktiv inskolning. Innan inskolning bjuds ni in till samtal där vi bland annat samtalar om de lagar och regler vi förhåller oss till, hur inskolningen ser ut, vilka förväntningar ni har på oss som förskola, samtyckesblanketter delas ut, samtal om barnets enskilda behov, eventuella allergier, kontaktuppgifter med mera.  Efter inskolnings bjuds ni in till ett uppföljningssamtal. 
Ni som vårdnadshavare ges via en föräldraaktiv inskolning en större möjlighet att lära känna pedagogerna på förskolan, de andra barnen och vårdnadshavare vilket underlättar det fortsatta samarbetet. Utifrån en föräldraaktiv inskolning ges ni stor insyn i förskolans arbete, delaktighet, förståelse och på så sätt skapas en trygg och ömsesidig kontakt mellan hem och förskola. 
Förskolan har syskonförtur. 

Idyllens digitala verktyg
TYRA är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.
När ert/era barn börjar på förskolan bjuds ni in via en länk till TYRA. När ni godkänner inbjudan, ger ni ert samtycke till att vi hanterar barnets/ens personuppgifter. Därefter laddar ni ned appen för smidigare användning. Väl inne i appen kan ni lägga till information som är bra för förskolan att känna till m.m. 
Ni som vårdnadshavare kan på ett enkelt sätt vara närmare ert/era barns vardag och följa lärande, samspel och utveckling. Med hjälp av bilder, filmer, text och meddelande samlas all dokumentation för förskolan/avdelningen eller ditt/dina barn lättåtkomligt för dig via TYRA på webben eller i appen.
Som vårdnadshavare har ni tillgång att ladda ner material som TYRA ger stöd för, som t.ex. barnets portfolio eller infobrev som läggs ut i dokumentmappen. 

”Dokumentationsarbetets främsta uppgift är inte att befästa och slå fast, det här hände. Den ska istället vara ett underlag för reflektioner kring det som hände för att vi ska kunna ta nästa steg. Vi dokumenterar för att göra det osynliga synligt. Vi måste få syn på vad som hände, men inte för att återberätta, utan för att lära oss något och göra oss nyfikna på något nytt.”
Hillevi Lenz-Taguchi, SU, (2013). Varför pedagogisk documentation?