Vårdguidens information

Vårdguiden om smittor och sjukdom
Denna text kommer från Vårdguiden (http://www.1177.se/Stockholm/)

Smittor på förskolor
Att barn på förskola oftare blir sjuka än när de endast vistas i hemmiljön är inte konstigt. Dels träffar de barn som bär på olika smittor, dels är de mer mottagliga eftersom immunförsvaret ännu inte byggts upp.
På hösten sprids diverse sjukdomar och smittor mycket lätt. Barnen på förskolan leker tätt tillsammans och är inte ute lika mycket som under den ljusare delen av året. Du som förälder kan göra en hel del för att förebygga smittspridning, men självklart är det ingen garanti för att ditt barn inte ska bli sjukt.
Tänk på att:Barnet har med sig kläder som klarar längre utomhusvistelse. När de är ute håller sig barnen lättare friska och smittar mindre.
Inte vara för snabb med att låta barnet komma tillbaka till förskolan efter förkylning och feber.
Även om barnet verkar piggt hemma kan det bli tröttare fortare på förskolan där tempot är ett annat. Barnet kan då lättare få ett nytt virus.
Barnet ska tvätta sig före maten och när det varit på toaletten. Det är också viktigt att personalen använder tvättsprit och att de byter underlägg på skötbordet vid blöjbyten.
Vid maginfluensa är det särskilt viktigt att kräkningarna och de vattniga diarréerna upphört. Barnet kan ha lite lös avföring en period efter maginfluensan, med det hör inte till virusinfektionen utan till retningen av slemhinnan. Går barnet tillbaka till förskolan för tidigt finns det risk för att sjukdomen går runt och att barnen blir sjuka flera gånger. Ett barn som haft maginfluensa bör vänta minst 48 timmar innan det går tillbaka till förskolan.

Sju smittor som är vanliga på förskola:

Förkylning
Förkylning är den vanligaste orsaken till att barn är sjuka. Det finns ett flertal virus som orsakar förkylning. Smittar vid direktkontakt och genom luften. Att kyla orsakar förkylning är en myt. När det är kallt ute går vi inomhus och smittar varandra i dåligt vädrade lokaler.
Så minskar du smittspridning:Förkylning är svår att undvika eftersom den smittar någon dag innan den bryter ut. Att vara utomhus minskar risken. Barnet bör vara hemma så länge det har feber. Det ska inte gå till förskolan om det inte orkar med dagens aktiviteter.

Maginfluensa
Smittsam virussjukdom där barnet kan kräkas, få diarré och ha ont i magen. Maginfluensa smittar genom utandningsluften, kontakt med andra och via mat. Det är viktigt att ge barn tillräckligt med vätska eftersom de snabbt kan bli uttorkade. Mata gärna med sked ofta så blir det lättare för barnet att behålla vätskan. Ger du vätskeersättning behöver du inte låta det vara mer än hälften av vanligt vätskeintag, annars finns det risk för rubbning i saltbalansen.
Så minskar du smittspridning:Var noga med att tvätta händerna efter toalettbesök. Tvätta händer och skötbord med tvättsprit vid blöjbyte.

Huvudlöss
Beror inte på dålig hygien. Lössen överförs från ett barn till ett annat via kontakt huvud mot huvud. Äggen är svåra att se. De behöver ett par veckor för att kläckas.
Så minskar du smittspridning:På apoteket kan du köpa en luskam. Använd lusmedel som också finns att köpa på apotek. Tänk på att bara den som har huvudlöss ska behandlas. Använd inte lusmedel i förebyggande syfte. Undersök övriga familjen om någon fått löss. Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det inte hittas några ägg eller löss.

Höstblåsor
Virusinfektion som kan ge blåsor i munnen och ibland även på händer och fötter. Epidemier inträffar med några års mellanrum och smittorisken är då stor. Barnet kan få svårt att äta om det har blåsor i munnen.
Så minskar du smittspridning:Symtomen märks först en tid efter att smittan spridits. Var noga med hygienen, tvätta händerna regelbundet och undvik i möjligaste mån närkontakt med den smittade. Låt barnet vara hemma från förskolan om det har feber och/eller är hängigt.

Springmask
Små runda maskar som ger klåda i ändtarmen och ibland också i slidmynningen hos flickor. Är inte farligt. Barnet smittas genom att svälja ägg vilka kan överleva i damm och textilier i ett par veckor. Det är lätt att barnet får infektionen på nytt när det kliar sig och sedan stoppar fingrarna i munnen.
Så minskar du smittspridning:Var noga med att tvätta händerna. Se till att barnets naglar är korta. Duscha barnet varje dag. Tvätta stjärten noga med vatten men undvik tvål. Byt kläder och lakan ofta. Det finns medicin att köpa receptfritt på apoteket. Det är bra om barnet får en första dos medicin innan det går till förskolan. Barnet kan vara på där om personalen känner till smittan.

Streptokocker
Smittar lätt genom direktkontakt och via leksaker med bakterier. Det är vanligt att barnet får ont i halsen, feber och röda utslag. Ibland får barnet sår på huden. Allvarliga komplikationer kan uppstå men det är ovanligt. Streptokocker orsakar halsfluss och scharlakansfeber.
Så minskar du smittspridning:Barnet bör ha inlett sin antibiotikakur och ätit medicin i två dagar innan det går tillbaka till förskolan igen, om allmäntillståndet tillåter. Låt barnet var ute mycket, undvik storsamlingar och tvätta leksaker som barnet stoppar i munnen.

Svinkoppor (impetigo)
Barnet kan få såriga. gula utslag runt näsa och mun. Svinkoppor orsakas av gula stafylokocker och streptokocker. Sprids vid direktkontakt, leksaker och handdukar.
Så minskar du smittspridning:Hudutslagen ska vara helt torra innan barnet går till förskolan. Att barnet tvättar händerna noga.


This text comes from Vårdguiden (http://www.1177.se/Stockholm/)

Infections at preschool
It’s not surprising that children in preschool are more frequently sick than when they are only staying in the home environment. Partly because of the children carrying various infections, partly because they are more susceptible because the immune system has not yet been built.
Various diseases and infections spreads very easily in the fall. The children at the preschool plays closely together and are not outdoors as much as in the lighter part of the year. As a parent you can do a lot to prevent the spread of infection, but of course it’s no guarantee that your child is not going to be ill.
Remember:
The child should wear clothes that can handle outdoor climate. When the children are outdoors they easier keep healthy and less contagious.
Do not be too quick to let the child come back to preschool after colds and fever.
Even if the child seems spirited at home, he or she may become tired more quickly at the preschool where the pace is different. The child can then more easily get a new virus.
The child should wash the hands before eating and after the toilet visit. It is also important that staff use rubbing alcohol and that they change underlay on the changing table when changing diapers.
With stomach flu, it is particularly important that the vomiting and watery diarrhea has stopped. The child may have some loose stools a period after the stomach flu. It’s not part of the viral infection, it’s irritation of the mucous membrane. If the child come back to the preschool early, there is a chance that the disease spreads and the kids get sick several times. A child who had the stomach flu should wait at least 48 hours before it returns to preschool.

Seven infections that are common in preschool:

Cold
Colds are the most common reason for illness. There are several viruses that cause the common cold. They are transmitted by direct contact and through the air. It’s a myth that cooling causes the common cold. When it is cold outside, we go indoors and infect eachother in poorly vented areas.
To reduce the spread of infection:Colds are hard to avoid because it is contagious a day before it breaks out. Being outdoors reduces risk. The child should be at home as long as it has a fever. It should not return to preschool if it can not cope with the day’s activities.

Stomach flu
Contagious viral disease in which the child may vomit, have diarrhea, and have a stomach ache. Stomach flu is transmitted through breath, connect with others and through food. It is important to give children enough fluids because they can quickly become dehydrated. Use spoon often so it will be easier for the child to retain the fluid. If you give oral rehydration solution, don’t let it be more than half the usual fluid intake, otherwise there is a risk of disruption of the salt balance.
To reduce the spread of infection:Be sure to wash your hands after using the toilet. Wash hands and table with rubbing alcohol during a diaper change.

Head lice
Is not due to poor hygiene. Lice are transmitted from one child to another through contact head on head. The eggs are hard to see. They need a few weeks to hatch.
To reduce the spread of infection:At the pharmacy, you can buy a lice comb. Use flea powders that are also available at pharmacies. Remember that only those who have head lice should be treated. Do not use flea powders for prevention. Examine the rest of the family if someone had lice. The child can go back to kindergarten when it is not found any eggs or lice.

Autumn Blisters
Viral infection that can cause blisters in the mouth and sometimes on hands and feet. Epidemics occur every few years and the risk of infection is substantial. The child may find it difficult to eat if it has blisters in the mouth.
To reduce the spread of infection:Symptoms doesn’t notice until some time after the infection has spread Be careful with the your hygiene, wash hands regularly and avoid as far as possible close contact with the infected. Let the child stay home from preschool if it has a fever and/or is sagging.

Pinworms
Small round worms that itching in the rectum and sometimes in the vagina on girls. It is not dangerous. The child is infected by swallowing eggs which can survive in dust and textiles in a few weeks. The infection may return to the child when it scratching and then puts his fingers in his mouth.
To reduce the spread of infection:Be sure to wash your hands. Make sure the child’s nails are short. Showering the baby every day. Wash the bottom thoroughly with water but avoid soap. Change clothes and bed sheets often. There is medication available without a prescription at the pharmacy. It is good if the child receives a first dose of medication before it goes to preschool. The child may be in there if the infection is known to the staff.

Streptococci
Infects easily through direct contact and through toys with bacteria. It is common that the child has a sore throat, fever and red rash. The child sometimes gets sore on the skin. Serious complications can occur but are uncommon. Streptococci cause scarlet fever and tonsillitis:
The child should begin antibiotics treatment for two days before returning to preschool, if the general condition permits. Let the child be outdoor much, avoid large gatherings of people and wash toys that a child puts in his mouth

Swine pox (impetigo)
The child may get yellow rash around the nose and mouth. Impetigo is caused by staphylococcus aureus and streptococcus. Spread by direct contact, toys and towels.
To reduce the spread of infection:Rash should be completely dry before the child goes to preschool. Be sure that the child washes their hands thoroughly.